Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

A társaságunk, a MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zrt., mint adatkezelő személyes az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  rendelkezései  és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyan adatok szabad áramlásáról (GDPR) való megfelelés érdekében a jelen Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé az általa, valamint az általa megbízott egyéb adatkezelők, adatfeldolgozók által történő adatkezelésével kapcsolatben:

  1./ Adatkezelő adatai:

cégnév:       MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen MűködőRészvénytársaság

székhely:     8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. tetőtér 92.

cégj. szám:  20 10 040321  

adószám:     13242428-2-20

adatvédelmi tisztviselő: dr. Porkoláb Sándor (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

  2./ Adatkezelés célja, ideje:

 A társaságunk az Ön személyes adataival való adatkezelést a társaság alapvető tevékenysége, az engedményezés útján megvásárolt, korábban kötött szerződésből eredő, jogos érdekét képező követelések érvényesítése kapcsán végzi, amely történhet jogi eljáráson kívül, illetve jogi eljárás keretében.

 Az engedményezett követelések esetében kezelt adatok:

 • kötelezett személyes adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve)
 • lakcíme (lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím)
 • tartozásra vonatkozó adatok (ügyfélazonosító, tartozás összege, elemei és jogcíme, tartozás lejárta, keletkezési helye, kötelezett státusza, jogi eljárás adatai és szereplői, részteljesítés adatai)
 • gyám, gondnok, örökös, törvényes képviselő személyes adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, levelezési címe)
 • követelés biztosítékául szolgáló vagyontárgyak adatai (ingatlan-nyilvántartási adatok, ingóságok adatai)
 • részletfizetési megálapodás adatai ( fennállló követelés, részletek esedékessége és összege)
 • Társaságunknál automatizált döntéshozatal - ideértve a profilalkotást
  is - nem történik."

 A fenti adatok kezelése a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§-a alapján az ügy lezárásától számított 8 évig történik.

 Társaságunk a panaszkezelés során jogszabályi kötelezettség alapján is kezel adatokat.

A panaszkezelésre vonatkozóan a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.)  288.§-a, A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a, valamint aMagyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII. 23.) rendelete tartalmazza az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket.

 Panaszkezelés kapcsán kezelt adatok:

 • panaszos azonosítására szolgáló személyes adatok (név, lakcím, ügyszám)
 • panaszra vonatkozó adatok (panasz előterjesztésének helye, ideje és módja, panasz tárgya, leírása ügyfél által becsatolt iratok, dokumentumok, panaszos aláírása)
 • telefonon tett panasz adai (panaszos hangja, telefonbeszélgetés azonosítója, telefonszám, beszélgetés alatt elhangzó adatok)
 • emailen tett panasz (email cím)

 A fenti adatok kezelése a panasz lezárásától számított 5 évig történik a Hpt. 288.§ (3) bekezdése alapján, míg a telefonos panaszkezelés esetén a hangfelvétel keletkezésétől számított 5 évig tart az adatkezelés a Hpt. 288.§ (2) bekezdése alapján.

 III. Egyes engedményezett követelések kapcsán társaságunk a MediCredit Zrt. jogszabályi kötelezettség alapján folytat adatkezelést a központi hitelinformáció rendszernek („KHR”) történő adatszolgáltatás során.

Az adatszolgálttatásra vonatkozó kötelezettséget a központi hitelinformáció rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény tartalmazza.

 A KHR adatszolgáltatás során kezelt adatok:

 • Kötelezett személyi adatai (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő)
 • Azonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, útlevél szám)
 • Cím (lakcím, levelezési cím)
 • Szerződés adatai (szerződés típusa és azonosítója, szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minősége, a szerződés összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága)
 • Mulasztásra vonatkozó adatok (mulasztás bekövetkezésének időpontja, mulasztás megszűnésének módja és időpontja, mulasztás azonosító, mulasztás per KHR azonosító, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme)

A fenti adatok kezelése a hivatkozott KHR törvény 8.§ (1) bekezdése alapján a tartozás alakulásától függően az lezárásától számított 5 évig, vagy az ügy zárásától számított 1 évig történik.

 A társaságunk az engedményezés útján megvásárolt követelések érvényesítése során az igénybe vett adatfeldolgozó révén telefonon panasznak nem minősülő egyeztetéseket folytat az érintett hozzájárulása alapján.

 Telefonos kapcsolatfelvétel esetén azért van szükség az Ön személyes adatainak ellenőrzésére, hogy az Ön beazonosítását megnyugtatóan el lehessen végezni. Ezzel kívánjuk azt biztosítani, hogy az Ön ügyéről jogosulatlan személy ne kerüljön tájékoztatásra.

 A telefonos egyeztetések alapján kezelt adatok:

 • a kötelezett azonosítására szolgáló adatok( név, születési idő és hely, anyja neve)
 • telefonbeszélgetés azonosító adatai ( azonosító, telefonszám, hívás időpontja)
 • egyéb adatok (beszélgetés során elhangzó egyéb személyes adatok)
 • hanganyag ( telefonbeszélgetésben érintettek hangja)

 A telefonon történt, panasznak nem minősülő beszélgetés esetében a fenti adatok kezelése a hangfelvétel keletkezésétől számított 5 évig tart, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az elévülésre vonatkozó szabályai szerint.

  A MediCredit Zrt. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) törvényben előírtak miatt jogszabályi kötelezettség alapján is végez adatkezelés.

 

A fenti törvényben rögzített célok megvalósulása érdekében kezelt adatok: 

 • személyazonosító adatok (név, születési név, állampolgárság, lakcím, azonosító okmány típusa és száma, születési hely és idő, anyja neve)
 • kiemelt közszereplő státuszhoz kapcsolódó adatok
 • okmánymásolatok.

 A Pmt alapján történő, fentiekben felsorolt adatok kezelése a Pmt 57-58.§-ában meghatározottak szerint az ügyleti megbízás teljesítésétől, illetve a z üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetve 10 év.

 

 1. Elektronikus megfigyelő rendszer

 A MediCredit Zrt. irodájában és ügyfélszolgálatán elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer nem működik.

 Különleges adatok kezelése

 A MediCredit Zrt. a követeléskezelési eljárás során jogszabályi előírás hiányában nem kér különleges adatot Öntől.

 Amennyiben  a  fentiek  ellenére  Ön  a  követeléskezelési  eljárás  során  társaságunknak különleges adatot adott meg, úgy társaságunk az ilyen adatot tartalmazó eredeti dokumentumot visszaküldi, arról nem készít másolatot.

Az Önnel folytatott, különleges adatot tartalmazó telefonbeszélgetést a megőrzési idő alatt tárolja társaságunk anélkül, hogy az abban foglalt különleges adatot felhasználná követeléskezelés céljára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben társaságunk jogi eljárást indít Önnel szemben, mely alapján végrehajtási eljárás indul, a végrehajtási eljárás során az ügyben eljáró végrehajtó szintén felvehet különleges adatot, illetve azt továbbíthatja társaságunk számára a társaságunknak megküldött jegyzőkönyvekben, vagy annak mellékleteként. A végrehajtói irat mellékleteként megküldött, különleges adatot tartalmazó iratot társaságunk visszaküldi a végrehajtó részére.

 

Különleges adat megadására kerülhet sor pl. az Ön által társaságunkhoz benyújtott méltányossági kérelemben, az adat megadása azonbanebben az esetben kizárólag az Ön döntésén múlik, azaz annak megadása nem kötelező. Amennyiben Ön mégis pl. egészségügyi állapotára hivatkozással kér méltányosságot, úgy nem köteles részletes információkat szolgáltatni társaságunk részére. Ebben az esetben az Ön által önkéntesen megadott adatot az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

 

 

 1. Adatok továbbítása

 

Társaságunk az engedményezett követelések érvényesítése kapcsán alábbi címzetteknek továbbítja az Ön adatait:

 • lakcímkutatás céljából a Belügyminisztérium felé (az érintett neve, születési helye, ideje, anyja neve, utolsó ismert lakcíme);
 • Magyar Posta   -nek   (1138   Budapest,   Dunavirág   utca   2-6. )   a levélküldemények kézbesítése céljából (érintett neve és címe);
 • jogi eljárás indítása esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, illetékes bíróságnak, Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarának (személyazonosító adatok, Önnel szemben fennálló követelésre vonatkozó adatok, bankszámlaszám);
 • peres eljárás indítása esetén az eljáró ügyvédi irodának (személyazonosító adatok, Önnel szemben fennálló követelésre vonatkozó adatok).

 

Társaságunk más ország felé nem továbbít adatokat.

Az  adatkezelők és adatfeldolgozók  adatait  és  elérhetőségét  jelen  tájékoztató  melléklete tartalmazza.   A közvetítők felsorolása nem teljes körű, a MediCredit Zrt. fenntartja a jogot további adatkezelők és adatfeldolgozók igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatkezelés megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást

 

Eseti jelleggel, amennyiben társaságunk más adatkezelőre engedményezi az adott követelést, a követeléssel összefüggő adatok továbbításra kerülnek az engedményes részére a Ptk. XII. cím XXVIII. fejezetében foglaltak szerint, a kötelezett értesítése mellett.

 

 

 

 1. Ügyfelek jogai és jogérvényesítése

 

A GDPR alapján az érintettnek joga van tájékoztatást kérni  arról, hogy miért és miként  kezeljük mely személyes adatait, azokat kikkel osztjuk meg, meddig tároljuk./hozzáféréshez való jog/

 

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adata megfelelő legyen, ennek keretében jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. /helyesbítéshez való jog/

 

Ön  jogosult arra, hogy kérésére vonatkozó személyes adatiat, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy Ön a rendelet alapján az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy a személyes adatait jogellenesen kezelték. /törléshez való jog/

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben./adatkezelés korlátozásához való jog/

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben társaságunk cask akkor kezelheti tovább a személyes adatokat, ha bizonyítja, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. /tiltkozáshoz való jog/

 Ön jogosult arra, hogy kérje – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak átadását tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Jogában áll kérni, hogy ezen adatokat egy másik  adatkezelő  részére továbbítsuk. /adathordozhatósághoz való jog/

 Ön jogosult arra, hogy amennyiben társaságunk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, ezt a hozzájárulást visszavonja. Ebben az esetben a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatot töröljük. /hozzájárulás visszavonása/

  Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kér, vagy azzal kapcsolatosan panaszt szeretne tenni, kérjük forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a megadott elérhetőségén.

 Önt megilleti a jog, hogy jogainak megsértése esetén társaságunk ellen, mint adatkezelő ellen a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz (törvényszékhez) forduljon. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 Önnek jogy van panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu