Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

Hegedűs Gyula
Az Igazgatóság elnöke


2

1. Bevezető rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF_2) a MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) által végzett követelésvásárlási tevékenység speciális feltételeit tartalmazza, melyet az alábbi üzletági korlátozással végez: követelésnek – az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő – megvásárlása, megelőlegezése. Az ÁSZF_2 rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek.


Ezen ÁSZF_2-ben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat vagy az adott tárgykörben a Társaságnál hatályban lévő egyéb üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.
2. Az Üzletszabályzatra vonatkozó eltérések
2.1. Az Üzletszabályzat hatálya
A Társaság tulajdonába lévő – más hitelintézetektől, vagy szervezetektől - vásárolt követelések esetében nem az Üzletszabályzatot és a Társaság egyéb szabályozó dokumentumait, hanem az eredeti hitelező egyedi szerződését, Üzletszabályzatát és az Általános Szerződési Feltételeit kell alapul venni olyan módon, hogy eltérés esetén először az eredeti hitelezővel kötött egyedi szerződési feltételeket majd az eredeti hitelező Általános Szerződési Feltételeit kell irányadónak tekinteni az eredeti hitelező Üzletszabályzatához képest, kivéve ha felek írásban másképp állapodnak meg.
2.2. Ügyfél
2.2.1. Ügyfélnek minősül a Társaság jelen ÁSZF_2 alapján nyújtott pénzügyi szolgáltatásait igénybevevő:
 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott, devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy,
 vállalkozás, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez függetlenül attól, hogy tevékenységét jogi személyiségű gazdasági társaságként, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságként, vagy más jogi személyként gyakorolja, továbbá az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az erdőbirtokossági társulat, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe;
 egyéni vállalkozó, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett, egyéni vállalkozók központi nyilvántartásában szerepel (ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását is), vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik;
 ha a magánszemély külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, orvosi, klinikai, szakpszichológusi, valamint magán állatorvosi, illetve egyéb
3
egészségügyi, szociális vagy gyógyszerészi magán-tevékenységet folytat, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősül, vagy jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemelteti, vagy ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, valamint az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, továbbá mindazon adószámmal rendelkező, vagy nem rendelkező (pl. őstermelő) természetes személy, aki pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik;
 a lakásszövetkezet, a társasház, az építőközösség, valamint
 non-profit, illetve egyéb szervezetek közé tartozók közül: az egyesület, a párt, az alapítvány (ideértve a közalapítványt is), az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az MRP keretében létrejött szervezet, a befektetési alap, az egyéb alapok, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, a közraktár, a külön jogszabályban meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet, a közérdekű célú adományok, valamint a jogi személyiség nélküli különböző szervezetek, csoportok.
2.2.2. A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályai vonatkozásában az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan jogszabály vagy külön szerződés kifejezetten nem rendelkezik. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek a Társaságra és az Ügyfelekre egyaránt kötelezőek, külön elfogadás nélkül is.
2.2.3. A Társaság és az Ügyfél közös megegyezéssel eltérhetnek az Üzletszabályzat rendelkezéseitől.
2.2.4. Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem az Üzletszabályzat, sem az ÁSZF_2, sem az egyes szerződések nem rendelkeznek, a Magyarország Polgári Törvénykönyvének vagy más irányadó jogszabálynak a vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
3. Ellenérték
3.1. A Társaság saját szolgáltatásaiért nem számol fel külön díjat az Ügyfél felé. Az Ügyfél az eredeti hitelezőkkel kötött megállapodások alapján az alábbi díjakat köteles a Társaságnak fizetni:
 kamatot,
 késedelmi kamatot,
 jutalékot,
 kezelési költséget
 egyéb eredeti szerződésekben szereplő díjakat, költségeket, beleértve a behajtás költségeit
(továbbiakban együtt: ellenérték) fizet.
4
3.2. A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Vásárolt követelések esetén az eredeti szerződésben foglaltak és az eredeti hitelező üzletszabályában, általános szerződési feltételeiben szereplő és a követelésvásárlás időpontjában érvényes utolsó kondíciók az érvényesek.
3.3. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelynek mértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Társaság Díjjegyzéke az irányadó.
3.4. Ha szerződés másként nem rendelkezik, pénztartozás késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat tekintetében, a Ptk. szerinti mértéke az irányadó.
3.5. A Társaság a hitelkamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, jutalékokat - eltérő megállapodás hiányában - naptári napokra, a következő képlet alapján számítja
tőke összege x kamatláb (%) x naptári napok száma 36 000
3.6. Előtörlesztés: Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, a Társaság a következő feltételek mellett fogadja el az Ügyfél által az ügyletből eredő tartozás szerződés szerinti lejáratát megelőző visszafizetést (a továbbiakban: előtörlesztés):
 Az Ügyfél legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően írásban értesíti a Társaságot az előtörlesztés időpontjáról és összegéről;
 az előtörlesztéssel együtt megfizeti az előtörlesztett összegre eső felmerült kamatokat, az előtörlesztési díjat, valamint minden más, a Társaság részére az egyedi szerződés alapján fizetendő, az előtörlesztés időpontjáig számított összeget.
3.7. Az Ügyfél által küldött előtörlesztési értesítés visszavonhatatlan, és az Ügyfél köteles, amennyiben az egyedi szerződés más rendelkezése azt nem tiltja, az értesítés rendelkezéseinek megfelelően előtörlesztést teljesíteni.
3.8. Részelőtörlesztés esetén az Ügyfél választása alapján az előtörlesztés oly módon történik, hogy változatlan futamidő mellett a törlesztő összeg(ek) arányosan csökken(ek), vagy csak a legkésőbb esedékes törlesztő összeg csökken.
3.9. Amennyiben az Ügyfélnek a Társasággal szemben több jogcímen áll fenn tartozása, illetve ugyanazon jogcímen több tartozása áll fenn és az Ügyfél által teljesített pénzösszeg nem elegendő valamennyi, fennálló esedékes tartozás megfizetéséhez, a Társaság – tekintet nélkül az Ügyfél által adott utasításra – választása szerint szabadon fordíthatja a befolyt összeget az Ügyfél bármely tartozásának törlesztésére, illetve résztörlesztésére.
4. Követelésvásárlás
A Társaság elsősorban minősített hitelintézeti követelések vásárlását (work-out faktorálás) végzi. A Hpt. 6.§ (1) bekezdésének 60. pontjában megfogalmazott fogalomnak megfelelően:
„követelésnek - a kötelezett kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi”
5
4.1. Minősített követelések vásárlása
4.1.1. A Társaság jelen ÁSZF_2-ben foglalt tevékenységét elsősorban hitelintézetek minősített követeléseinek piacán fejti ki.
4.1.2. Az üzleti, szerződéses kapcsolat létrejöhet:
 nyílt vagy zártkörű pályázaton való részvétel alapján;
 egyedi felkérés, meghívás során;
 keret jellegű együttműködési megállapodás részeként;
 a társaság kezdeményezésére.
4.1.3. A Társaság a vonatkozó szerződések megkötése előtt elvégzi a követelések átvilágítását, illetve meghatározza az egyes követelések értékét. A munkafolyamat során különösen az alábbiak kerülnek rögzítésre, értékelésre:
 a követelés szerződéses alapja;
 a követelés fontosabb paraméterei (hitelező, adós, követelés összege és járulékai, biztosítékok);
 az adós pénzügyi, likviditási helyzete, fizetőképessége;
 az adós jogi helyzete (csőd, felszámolás, végrehajtás, peres eljárás, stb.);
 a biztosítékok mobilizálhatósága, jogi helyzete, értéke;
 a megtérülés várható összege, ideje, kockázata;
 a behajtás ráfordításai.
A Társaság jogosult további információkat bekérni az eredeti hitelezőtől amennyiben a jelen pont szerinti céljához az itt foglaltak nem elegendőek.
4.2. A követelés vételárának kialakítása
4.2.1. A Társaság a fent vázlatosan leírt értékelési folyamat végeredményeként meghatározza azt az ajánlati árat, amit a potenciális eladóval, az eredeti hitelezővel közöl. A követelések vételára minden esetben egyedileg kerül meghatározásra az eladóval folytatott tárgyalások eredményeként.
4.2.2. A Társaság az egyes követelések vételárát jellemző módon, egy összegben, forintban kifejezve határozza meg. Az általánosan alkalmazott fizetési határidők: 8-14 nap, a felek megállapodásától függően. Ugyanakkor a felek egyedileg megállapodhatnak halasztott fizetésben vagy más feltételrendszerben is.
4.2.3. A Társaság az egyes követelések ajánlati árának meghatározásakor kockázati tényezőként veszi figyelembe az alábbiakat:
 a követelés szerződéses alapja nem rendezett, vagy a követelés az adós által el nem ismert, illetve más összegben elismert;
 kiterhelésre kerültek-e a járulékok;
 az adós likviditási helyzete nem mérhető fel pontosan;
6
 a követelésnek nincsenek biztosítékai, illetve csak nehezen mobilizálható biztosítékai vannak;
 az adós ellen van-e folyamatban jogi eljárás az adott követelés érvényesítése érdekében;
-ha nem, különös hangsúllyal értékelendőek a behajtás várható költségei (pl. végrehajtás díja)
-ha igen, annál kedvezőbb a követelés megítélése, minél előrehaladottabb az eljárás (pl. felszámolás során a vagyon értékesítésének mértéke; nyitó-, közbenső, illetve zárómérleg elkészülte stb.)
4.3. Szerződéskötés
4.3.1. A Társaság a követeléseket engedményezési szerződésekkel vásárolja meg. A szerződés vonatkozhat:
 egyedi követelésre
 követelések csoportjára.
4.3.2. A szerződéskötés általános feltételei:
 a társaság követelésvásárlási, engedményezési szerződést csak írásban köthet és a szerződés egy eredeti példányát köteles az eladónak átadni,
 az általános szerződési feltételek a megvásárolandó követelés vételárát összegszerűen meghatározva írják elő. A társaság általános esetben sem kamatot, sem egyéb díjat nem érvényesít az eladó felé,
 a Társaság késedelmes teljesítése esetén az eladónak joga van a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattétellel elállni,
 a szerződés egyoldalú módosításának lehetősége kizárt, ilyen kikötést a megkötött engedményezési szerződés nem tartalmazhat.
4.3.3. Az engedményezésről az eladó és Társaság közös nyilatkozatban értesíti kell az adóst (illetve annak képviselőjét), amely nyilatkozat az engedményezési szerződés mellékleteként kerül aláírásra. Emellett az eladótól érkezett információk alapján intézkedni kell a:
 a biztosítékok,
 a végrehajtási eljárások,
 a peres eljárások
vonatkozásában, hogy a Társaság (mint engedményezett) az eladó (engedményes) helyébe léphessen.
4.3.4. Eladó köteles teljes körű tájékoztatást nyújtani a Társaság részére amennyiben a Társaságot kár éri abból fakadóan, hogy az eladótól nem, vagy késedelmesen kapott teljes körű tájékoztatást és azért a biztosítékok, végrehajtási vagy peres eljárások kapcsán nem tudta jogait kellőképpen érvényesíteni, úgy eladó felel a Társaság káráért.
4.3.5. A Társaság köteles a faktorálás tényét és az Ügyfél személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni.
7
4.4. A követelés érvényesítése, behajtása
4.4.1. Az érvényesítés, a behajtás alkalmazott módszere az alábbi tényezőktől függ:
 az adós pénzügyi, vagyoni helyzetétől;
 az adós jogi formájától (magánszemély, egyéni vállalkozó, korlátozott vagy korlátlan felelősségű társas vállalkozó);
 az adóssal szemben folyamatban lévő eljárásoktól (csőd, felszámolás, végelszámolás, végrehajtás, peres eljárás);
 a biztosítékok tartalmától (zálogjog, jelzálog, kezesség, bankgarancia stb.), terjedelmétől, értékétől.
4.4.2. A követelésérvényesítés tipikus esetei:
 fizetési megállapodás az adóssal;
 peres vagy peren kívüli eljárás, végrehajtás;
 felszámolás;
 hitel-tőke konverzió (követelés ellenében vagyon átvétele), majd az eszközök értékesítése.
4.4.3. Az alkalmazott módszert - a jogi, gazdasági kötöttségeket leszámítva - elsősorban a várható bevételek és ráfordítások jelenértékre vetített különbsége (az elérhető nyereség) határozza meg.
5. Biztosítékok
5.1. A Társaság az általa elfogadott Biztosítékok vonatkozásában az Üzletszabályzat általános rendelkezései és az egyes biztosítéki szerződésekben rögzített részletszabályoknak megfelelően jár el.
6. Egyes különös rendelkezések
6.1.1. A követelés érvényesítésének módszerét a Társaság a veszteség minimalizálása érdekében maga határozza meg.
6.1.2. A Társaság az üzleti döntések meghozatala előtt, saját üzleti biztonsága érdekében köteles átvizsgálni, értékelni:
 a követelést megalapozó szerződések jogalapját, jogszerűségét, a követelés fontosabb paramétereit, a hitelező, az adós személyét, a követelés tőkeösszegét, járulékait, fedezettségét,
 az adós és más kötelezettek jogi és cégjogi helyzetét, cégfelelősségi formáját, csőd-, végelszámolási-, felszámolási, végrehajtási eljárás folyamatban létét,
 az adós és más kötelezett gazdasági helyzetét, kötelezettségeit, likviditását,
 peres eljárás folyamatban létét,
 a biztosítékok jogi helyzetét, értékét, mobilizálhatóságát,
 a megtérülés várható összegét, idejét, kockázatát,
 az esetleges behajtás során keletkező költségek nagyságrendjét.
8
6.1.3. Az Ügyfél köteles a követelések érvényesítésében adatok szolgáltatásával, a követelésekkel kapcsolatos okiratok átadásával és minden egyéb szükséges módon közreműködni.
6.1.4. Amennyiben a Társaság a követelést az Ügyféllel, az érte vagy a követelésért bármilyen jogcímen felelősséget vállaló más személlyel szemben nem kívánja közvetlen módon érvényesíteni, lehetősége van a követelés továbbértékesítésére.
7. Felmondás
7.1. Amennyiben a hiteltartozás megfizetésére új megállapodást köt a Társaság az Ügyféllel, akkor ezt a szerződést azonnali hatállyal felmondhatják ha:
 az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Ügyfél felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot;
 az Ügyfél a Társaságot megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
 az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza;
 az Ügyfél fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
 a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Ügyfél a Társaság felszólítására nem egészíti ki; vagy
 az Ügyfél a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja.
 az adós más súlyos szerződésszegést követett el,
7.2. A Társaság jogosult a szerződést az Ügyfél megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Ügyfél megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.
7.3. Az szerződés felmondására okot adó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 a megállapodás első törlesztő részletének meg nem fizetése, amennyiben mulasztását felszólításra sem pótolja,
 törlesztő részletek megfizetésének 90 napnál régebbi elmaradása,
 az állandó lakcím vagy levelezési cím változás közlésének elmulasztása,
 a fedezet elvonására irányuló magatartás,
 a munkahelyváltozás, vagy más ügyfélkapcsolatban fontos adat bejelentésének elmaradása.
7.4. A megállapodásnak a Társaság által súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél köteles a Társasággal szemben fennálló valamennyi tartozását 15 napon belül kiegyenlíteni.
9
8. Záró rendelkezések
Az Üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2015. október 22. napján, a 4 /2015. (X. 22.) számú Határozatával hagyta jóvá.
Jelen szabályzat 2015. október 23. napján lép hatályba.
Zalaegerszeg, 2015-10-22