Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

MediCredit Pénzügyi Szolgáltató ZRt.

8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. Tetőtér 92.

1. Bevezető rendelkezések

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF_1) a MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) és bármely, fogyasztónak nem minősülő jogalany Ügyfelei között létrejövő hitel- és kölcsönügyletek speciális feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben a felek közös megegyezés alapján eltérhetnek.

Ezen ÁSZF_1-ben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat vagy az adott tárgykörben a Társaságnál hatályban lévő egyéb üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

2. Az Ügyfél

 

2.1. A Társaság pénzügyi szolgáltatást kizárólag vállalati ügyfélnek minősülő személyeknek nyújt. A Társaság vonatkozásában vállalati ügyfélnek minősülnek az alábbi devizabelföldi személyek:

 

 vállalkozás, amely saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez függetlenül attól, hogy tevékenységét jogi személyiségű gazdasági társaságként, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságként, vagy más jogi személyként gyakorolja, továbbá az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az erdőbirtokossági társulat, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe;

 

 egyéni vállalkozó, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett, egyéni vállalkozók központi nyilvántartásában szerepel (ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását is), vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik;

 

 ha a magánszemély külön jogszabály alapján egészségügyi és szociális vállalkozást, orvosi, klinikai, szakpszichológusi, valamint magán állatorvosi, illetve egyéb egészségügyi, szociális vagy gyógyszerészi magán-tevékenységet folytat, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősül, vagy jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemelteti, vagy ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, valamint az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély, továbbá mindazon adószámmal rendelkező, vagy nem rendelkező (pl. őstermelő) természetes személy, aki pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik;

 

 a lakásszövetkezet, a társasház, az építőközösség, valamint

 

 non-profit, illetve egyéb szervezetek közé tartozók közül: az egyesület, a párt, az alapítvány (ideértve a közalapítványt is), az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az MRP keretében létrejött szervezet, a befektetési alap, az egyéb alapok, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, a közraktár, a külön jogszabályban meghatározott jogi személynek minősülő egyéb szervezet, a közérdekű célú adományok, valamint a jogi személyiség nélküli különböző szervezetek, csoportok.

 

 

2.2. A Társaság a Ptk. szerint fogyasztónak (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek) pénzügyi szolgáltatást vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem nyújt.

 

3. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata

 

3.1. A Társaság a pénzügyi szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó kérelmet (továbbiakban: hitelkérelem) csak írásban fogad el, amelyet kizárólag a Társaság központjába lehet benyújtani. A Társaság kölcsönt csak pozitív döntés esetében nyújt, döntését semmilyen esetben sem köteles indokolni.

 

3.2. A Társaság az Ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény és hitelképesség elbírálásához szükséges dokumentumokról, azok alaki és tartalmi követelményeiről, a központi irodában személyesen, telefonon keresztül, vagy a honlapon elhelyezett információk segítségével.

 

3.3. Gazdasági társaságnak minősülő Ügyfélnél a vizsgálat az Ügyfél utolsó három évre vonatkozó beszámolója (kiegészítő melléklettel, üzleti tervvel együtt), főkönyvi kivonata valamint a Társaság által összeállított kérdőív alapján történik. Amennyiben az Ügyfél konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy a konszolidált éves beszámoló (mellékleteivel együtt) is az ügyfélvizsgálat alapját képezi. Három évnél rövidebb ideje működő társaságok esetében a hitelkérelem benyújtásáig rendelkezésre álló beszámoló(k), főkönyvi kivonat(ok) átadása szükséges.

 

3.4. Betéti társaság, közkereseti társaság valamint egyéni vállalkozó esetében az ügyfélvizsgálatot a Társaság általában a tevékenység elemzése, a rendszeres jövedelemforrások és az adóbevallás illetve a Társaság saját hitelképességi vizsgálata alapján végzi el.

 

3.5. A Társaság jogosult a vizsgálat fenti követelményeitől egyedi esetekben eltekinteni, illetve azokat megváltoztatni, a vizsgálathoz egyéb adatokat bekérni.

 

3.6. A hitelképességi vizsgálat díját a Társaság hatályos Díjjegyzéke határozza meg.

 

3.7. A Társaság a hozzá benyújtott, elfogadható hitelkérelmet az adott körülmények között a lehetséges legrövidebb időn belül elbírálja, pozitív döntés esetén szerződéses ajánlatot tesz az Ügyfél részére, amelyet írásban küld meg, vagy személyesen ad át.

 

4. A kölcsönszerződésben szereplő fogalmak

 

4.1. Kölcsönszerződés: Kölcsönszerződés alapján a Társaság köteles meghatározott pénzösszeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegének szerződés szerinti visszafi zetésére, továbbá kamat fi zetésére.

 

4.2. A kölcsön pénzneme, összege: A kölcsön pénzneme forint, a Társaság által nyújtott minimális kölcsön összege 1 millió forint.

 

4.3. A kölcsön futamideje: A kölcsön Társaság által történő folyósítása és a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönlejárat közötti időszak. A Kölcsön futamideje minimum 12 hónap, maximum 12 év. A Kölcsön futamideje a Kölcsön folyósításától kezdődik.

 

 

4.4. Éven belüli kölcsön: A Társaság által egy évre vagy annál rövidebb futamidőre folyósított kölcsön

 

4.5. Éven túli kölcsön: A Társaság által egy évnél hosszabb futamidőre folyósított kölcsön.

 

4.6. Türelmi idő: Az az időszak, amely alatt az Ügyfél a Társaságnak a kölcsönszerződés feltételei szerint tőketartozást fizetni nem köteles, de kamat- és a tőkén kívül valamennyi fizetési kötelezettsége fennáll.

 

4.7. Kölcsönlehívás vagy kölcsön-igénybevétel: Az Ügyfél a kölcsönszerződés feltételeinek megfelelően írásban kéri a Társaságot a kölcsönösszeg folyósítására, vagy a kölcsönfolyósítás módjáról, feltételeiről az egyedi szerződés rendelkezik.

 

4.8. Kölcsönfolyósítás: A kölcsönszerződésben, lehívásban rögzített feltételeknek megfelelően a Társaság a kölcsön összegét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, az Ügyfél által a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámlára történő utalással.

 

4.9. A kölcsön lejárata: Az a nap, amelyen az Ügyfél a Társasággal szemben fennálló teljes kölcsöntartozását a Társaságnak a kölcsönszerződésben meghatározott módon megfizetni köteles.

 

4.10. Esedékesség: Az a szerződésben meghatározott nap, amikor az Ügyfélnek a szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell.

 

4.11. A tartozás megfizetésének napja: A tartozás teljes összegének a Társaság részére történő megfizetésének napja.

 

4.12. Kamatperiódus: Az az időszak, amelyre a kölcsönszerződés feltételei szerint a Társaság a fennálló tartozásra felszámítja az Ügyfél által fizetendő kamatokat. A kamat megfizetése a kamatperiódus végén esedékes.

 

4.13. A kölcsön kamata: A Társaság a kölcsönök után felszámított kamatot a következők szerint számítja:

 

fizetendő kamat = a mindenkori tőke × kamatszázalék (kamatláb) × naptári napok száma 36 000

Naptári napok száma: A meghatározásnál a Társaság a következőképpen jár el: a kamatperiódus első napjára számít kamatot, az utolsóra nem.

4.14. Társaság által felszámítható költségek, díjak, jutalékok: Társaság a Kölcsönszerződéssel összefüggésben jogosult a jelen ÁSZF-1-ban, a kölcsönszerződésben és a mindenkori Díjjegyzékben meghatározott fajtájú és mértékű költségeket, díjakat és jutalékokat felszámítani az Ügyfélnek.

 

4.15. A kamatláb: A Társaság által alkalmazott kamatláb – ha a szerződés másként nem rendelkezik – mindig a következő kamatperiódusra vonatkozóan kerül rögzítésre. A Társaság a kamatláb változását valamely, a szerződésben rögzített referencia kamatlábhoz kötheti, vagy a kamatlábat egyedileg meghatározza.

 

4.16. Kezelési költség: Amennyiben a kölcsönszerződés másként nem rendelkezik, a Társaság egyszeri kezelési költséget számít fel, amely megfizetése a kölcsönszerződés aláírását, illetve a

 

 

hosszabbítás érvénybelépését követően azonnal esedékes, összegéről az egyedi kölcsönszerződés rendelkezik.

 

4.17. Folyósítási költség: A folyósított kölcsön összege után, a Társaság a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeit felszámítja, amelyet az Ügyfél a kölcsönszerződésben foglaltak szerint köteles a Társaságnak megfizetni.

 

5. A kölcsönszerződés általános feltételei

 

5.1. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a kölcsön összegét, devizanemét, lejáratát, igénybevételének módozatait és feltételeit, az Ügyfél által fizetendő kamatokat, díjakat. Amennyiben az ügylet megkötésekor nem határozható meg valamennyi lényeges kikötés, a Felek azokat az ügyletre vonatkozó további szerződésekben rögzítik.

 

5.2. Az ajánlott kondíciókról a Társaság képviselői a szerző-déskötés előtt kötelesek az Ügyfelet tájékoztatni. Lesz kondíciós lista?

5.3. A kölcsöntőke, kamat és költségek szerződésszerű megfizetése

 

5.3.1. Társaság az esedékesség időpontjáig számított törlesztő részlet, kamat, rendelkezésre tartási jutalék, illetve valamennyi, a kölcsönszerződés alapján Társaságnak bármely jogcímen fizetendő díj, költség, jutalék összegéről az esedékessé válás előtt 8 nappal az Ügyfél számára előzetes értesítést küld.

 

5.3.2. Ügyfél köteles biztosítani, hogy a törlesztő részletek, kamatok és egyéb fizetési kötelezettségeinek megfelelő összeg az esedékesség napját megelőző egy munkanappal a kölcsönszerződésben szereplő bankszámláján rendelkezésre álljon, ahonnan azt esedékességkor a Társaság felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás alapján beszedi. Ügyfél a Társasággal szemben fennálló fizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a Társaság számláján az Ügyfél által fizetendő összeg jóváírásra kerül.

 

5.4. Késedelembe esés és jogkövetkezményei: Amennyiben a kölcsönszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettség nem kerül az Ügyfél által maradéktalanul megfizetésre, az Ügyfél a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelembe esés napjától a késedelemmel érintett összeg után, továbbá a Társaság jogosult vele szemben a Ptk. 6:155 (2) bekezdésében foglalt behajtási költségátalány érvényesítésére. A behajtási költségátalány összege negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg.

 

5.5. Előtörlesztés: Amennyiben a kölcsönszerződés másként nem rendelkezik, a Társaság a következő feltételek mellett fogadja el az Ügyfél által az ügyletből eredő tartozás szerződés szerinti lejáratát megelőző visszafizetést (a továbbiakban: előtörlesztés):

 

 Az Ügyfél legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően írásban értesíti a Társaságot az előtörlesztés időpontjáról és összegéről;

 az előtörlesztéssel együtt megfizeti az előtörlesztett összegre eső felmerült kamatokat, az előtörlesztési díjat, valamint minden más, a Társaság részére a kölcsönszerződés alapján fizetendő, az előtörlesztés időpontjáig számított összeget.

 

 

5.5.1. Az Ügyfél által küldött előtörlesztési értesítés visszavonhatatlan, és az Ügyfél köteles, amennyiben a kölcsönszerződés más rendelkezése azt nem tiltja, az értesítés rendelkezéseinek megfelelően előtörlesztést teljesíteni.

 

5.5.2. Részelőtörlesztés esetén az Ügyfél választása alapján az előtörlesztés oly módon történik, hogy változatlan futamidő mellett a törlesztő összeg(ek) arányosan csökken(ek), vagy csak a legkésőbb esedékes törlesztőösszeg csökken.

 

5.6. Amennyiben az Ügyfélnek a Társasággal szemben több jogcímen áll fenn tartozása, illetve ugyanazon jogcímen több tartozása áll fenn és az Ügyfél által teljesített pénzösszeg nem elegendő valamennyi, fennálló esedékes tartozás megfizetéséhez, a Társaság – tekintet nélkül az Ügyfél által adott utasításra – választása szerint szabadon fordíthatja a befolyt összeget az Ügyfél bármely tartozásának törlesztésére, illetve résztörlesztésére. (Kamat-díj-tőke sorrendben)

 

5.7. Ügyfél köteles a Társaságnak fizetendő bármely tartozást bármilyen jogcímű levonás, beszámítás és adólevonás nélkül határidőben teljesíteni. Amennyiben az Ügyfél részéről fizetendő bármely jogcímű tartozást jogszabályon, hatósági vagy jegybanki rendelkezésen alapuló bármely jogcímű, így különösen adó jogcímű levonás terhelné, Ügyfél vállalja, hogy a levonással terhelt tartozást oly módon fizeti meg, hogy a Társasághoz az a nettó összegű befizetés érkezzen, amely azonos összegű az eredeti, levonással nem terhelt tartozással.

 

6. Biztosítékok

 

6.1. A Társaság az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármely idő- pontban és valamennyi követelése tekintetében – még akkor is, ha az Ügyfél tartozásai feltételhez, vagy határidőhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek – jogosult az Ügyféltől megkövetelni, hogy nyújtson a Társaság számára megfelelő biztosítékot, illetve, hogy a már adott biztosítékot egészítse ki oly mértékben, hogy az a Társaság követeléseinek megtérülését biztosítsa.

 

6.2. Az Ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról a Társaság felhívása esetén azonnal gondoskodni. A Társaság jogosult eldönteni – az Ügyfél lehetőségeit figyelembe véve –, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot követel. A Társaság követelései biztosítására különösen az alábbi jogi biztosítékokat veheti igénybe (több biztosíték egyidejű kikötése is lehetséges) az Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően:

 

 óvadék,

 garanciaszerződés,

 jelzálogjog ingatlanon, ingóságon, üzletrészen és/vagy vagyonrészen,

 készfizető kezesség,

 azonnali beszedési megbízás

 ingóságokon alapított kézizálog,

 jog, követelés, vagy árbevétel engedményezés

 

6.3. A Társaság a kölcsönkötelembe kötelezően, adóstársként / készfizető kezesként vonja be azt a devizabelföldi vagy devizakülföldi, nagykorú, cselekvőképes természetes személyt, aki a kölcsön fedezetéül felajánlott ingatlanon haszonélvezeti / özvegyi joggal rendelkezik, és bevonhatja a zálogkötelezett harmadik személyeket.

 

6.4. Óvadék

 

 

6.4.1. Amennyiben Ügyfél és/vagy harmadik személy a Társasággal kötött óvadéki szerződésben a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően értékpapírt vesz át óvadékként és/vagy pénzt vesz át óvadékként, az óvadéki szerződés a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

6.4.2. Az óvadék akkor áll a Társaság rendelkezésére, ha

 

 az óvadéki szerződésben meghatározott értékű értékpapír és/ vagy meghatározott mértékű pénzösszeg a Társaság pénzforgalmi vagy értékpapír számláját vezető számlavezetőnél vagy letétkezelőnél elhelyezésre került, és a számlavezetőnél vagy letétkezelőnél történő elhelyezés esetén a számlavezető vagy letétkezelő igazolását a Társaság kézhez vette, vagy

 az óvadéki szerződésben meghatározott értékű értékpapír és/ vagy meghatározott mértékű pénzösszeg az Ügyfél bármely, a Társaság által elfogadott pénzforgalmi vagy értékpapír számláján a pénzforgalmi vagy értékpapír számlavezető által zárolásra, vagy elkülönített alszámlára kerül a Társaság javára olyan módon, hogy a zárolt (elkülönített) összeg felett az Ügyfél nem rendelkezhet és az erről szóló az Ügyfél számlavezetője által kiállított igazolást a Társaság kézhez vette.

 

6.5. Garanciaszerződés

 

6.5.1. A Társaság biztosítékként fogadhatja el ha az Ügyfélnek a kölcsönszerződésből származó, Társasággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítéséért valamely – a Társaság számára elfogadható - garantőr garanciát vállal. A garanciaszerződés, illetve garancianyilatkozat a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

6.5.2. A garanciaszerződés, illetve garancianyilatkozat, mint biztosíték akkor áll a Társaság rendelkezésére, ha Társaság az arra vonatkozó – általa elfogadott formájú és tartalmú, továbbá a Társaság által elfogadható harmadik személy által kibocsátott - garanciaszerződés, vagy a garancianyilatkozat eredeti példányát kézhez vette.

 

6.6. Jelzálogjog ingatlanon, ingóságon, vagyonon és/vagy üzletrészen

 

6.6.1. Amennyiben Ügyfél és/vagy harmadik személy (a továbbiakban a zálogjogra vonatkozó rendelkezések tekintetében egyenként, vagy együttesen: a Zálogkötelezett) a Társasággal ingatlanra, ingóságra, vagyonra vagy üzletrészre zálogszerződést köt, a zálogszerződés a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

6.6.2. Zálogkötelezett köteles a zálogtárgyra biztosítási szerződést kötni, mely a körülírással meghatározott jelzálogjog esetén a Kölcsön összege és járulékai teljes értékét, ingóságokat és ingatlan(oka)t, üzletrészt terhelő jelzálogjog esetében az ingóságok, illetve az ingatlan teljes értékét fedezi. Hajó vagy más vízi járművön, illetve közúti vagy más gépjárművön alapított ingó jelzálogjog esetén a Zálogkötelezett köteles kötelező felelősségbiztosítást és CASCO biztosítást kötni.

 

6.6.3. A biztosítási szerződésben a Társaságot kell kedvezményezettként feltüntetni. Zálogkötelezett köteles a biztosítási kötvény másolatát a Társaságnak átadni. Társaság a kölcsönszerződés teljesítését mindaddig megtagadhatja, amíg a biztosítási kötvény rendelkezésére nem áll. Amennyiben Zálogkötelezett még nem rendelkezik vagyonbiztosítással, úgy a Társaság a kölcsönszerződést csak akkor teljesíti, ha a zálogtárgyra vonatkozó Társaság által elfogadható

 

 

vagyonbiztosítási ajánlat létrejöttétől számított 15 nap anélkül telt el, hogy a biztosító módosító ajánlatot tett volna, vagy megtagadta volna a biztosítási szerződés aláírását. A biztosítás költségeit kizárólag zálogkötelezett viseli.

 

6.6.4. A Társaság Igazgatósági döntés alapján a biztosítótól kapott biztosítási összeget zálogkötelezett rendelkezésére bocsáthatja, hogy a vagyonrész, az ingóságok vagy az ingatlan (továbbiakban: zálogtárgy) helyreállítási költségeit fedezze, amennyiben a zálogkötelezett a Társaság számára elfogadható költségvetést készít a helyreállításokra vonatkozóan.

 

6.6.5. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti megfelelően a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit, Társaság csak e kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően számol el az általa a biztosítótól kapott biztosítási összegekkel zálogkötelezett felé.

 

6.6.6. Zálogkötelezett köteles a biztosítási díjat folyamatosan fizetni, és ennek igazolását Társaságnak megküldeni.

 

6.6.7. Zálogkötelezett a biztosítást a kölcsönszerződés fennállása alatt semmilyen módon nem szünteti meg, és bármely biztosítási esemény bekövetkezéséről a Társaságot haladéktalanul írásban köteles értesíteni. A biztosítási fedezet bármely okból történő megszűnése a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására ad okot.

 

6.6.8. Zálogkötelezett köteles haladéktalanul értesíteni a Társaságot bármely megkezdett, függőben lévő vagy olyan peres eljárásról, választottbírósági eljárásról és államigazgatási eljárásról, melynek bekövetkezése fenyeget, továbbá minden olyan egyéb körülményről, mely hátrányosan érintheti a zálogtárgyat vagy annak bármely részét, illetve a vagyont, továbbá ezek használatát, működését vagy az azokra vonatkozó jogok élvezetét.

 

6.6.9. Zálogkötelezett köteles a zálogtárgyat üzleti céljainak megfelelően, rendeltetésszerűen használni és azt gondos üzletember módjára kezelni, illetve minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy elkerülje annak minden olyan károsodását, melyet a nem rendeltetésszerű használat okoz.

 

6.6.10. Zálogkötelezett köteles a Társaságnak megengedni, hogy bármikor ellenőrizze a zálogtárgyat, és annak használatát, illetve a körülírással meghatározott jelzálogjog esetén a zálogkötelezett gazdálkodását.

 

6.6.11. Zálogkötelezett köteles a Társaságot haladéktalanul értesíteni minden olyan kedvezőtlen vagyoni változásról, amely a zálogtárgy értékében és piaci értékesíthetőségében állt be.

 

6.6.12. Zálogkötelezett köteles határidőre befizetni minden, a zálogtárgy vonatkozásában felmerülő adót és egyéb köztartozást, illetve egyéb díjat, melyek zálogkötelezettet tulajdonjoga vagy birtoka alapján terhelik, s melyeket egyben az ésszerűség keretei között Zálogkötelezett vitathat. A Társaság felszólítására zálogkötelezett köteles a jelen pont betartását megfelelő módon bizonyítani.

 

6.6.13. A kölcsönszerződés megkötéséhez, az egyes zálog- és jelzálogszerződések közjegyzői okiratba foglalásához és az azokban létesített jelzálogjog regisztrálásához, illetve annak megerősítéséhez kapcsolódó, úgyszintén a Kölcsönszerződéssel kapcsolatban a Társaság részéről felmerült valamennyi ésszerű költség az Ügyfelet terheli. A közjegyzői eljárás díját és egyéb ezzel kapcsolatos összes költséget Ügyfél viseli.

 

 

6.6.14. Zálogkötelezett a zálogul lekötött vagyontárgyat sem részben sem egészben semmilyen módon nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem kötheti le a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a kölcsönszerződés hatálya alatt, illetve mindaddig, amíg Ügyfélnek a kölcsönszerződésből eredően tartozása áll fenn a Társasággal szemben. Amennyiben zálogkötelezett ezen kötelezettségét megszegi, Társaság jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

6.6.15. Társaság a piaci viszonyok változásaitól függetlenül évente értékbecslést készíthet a vagyontárgyak tárgyában, melynek költsége Ügyfelet terheli. Az évi rendes értékbecslés elkészítésének megakadályozása, valamint annak költségeinek meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül.

 

6.6.16. Amennyiben bármely értékbecslés a vagyontárgy(ak) értékében beállott értékcsökkenést állapít meg, Ügyfél legalább a vagyontárgy(ak) értékcsökkenésének összegével egyenértékű, Társaság által elfogadott pótlólagos fedezetet köteles Társaság rendelkezésére bocsátani.

 

6.6.17. A jelzálogjog, mint biztosíték akkor áll rendelkezésre:

 

 ingatlan esetében, ha a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem illetékes földhivatal által érkeztetett példányának másolata és az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap, amelyen a Társaság jelzálogjog bejegyzési kérelme legalább széljegyként feltüntetésre került, a Társaság rendelkezésére áll

 ingó dolog, valamint jog és követelés esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került

 az ingó dolog tulajdonjogát vagy a jog fennállását közhiteles nyilvántartás (a továbbiakban: lajstrom) tanúsítja, úgy azt a megfelelő lajstromba bejegyezték, s az erre vonatkozó tanúsítvány a Társaság rendelkezésére áll.

 

6.6.18. Az egyes zálogfajtákra vonatkozó egyéb speciális szabályokat, így például az azok érvényesítésére vonatkozó részletszabályokat a vonatkozó biztosítéki szerződések tartalmazzák.

 

6.7. Készfizető kezesség

 

6.7.1. Amennyiben Ügyfélnek a kölcsönszerződésből származó, Társasággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítéséért harmadik – a Társaság által előzetesen elfogadott - személy készfizető kezességet vállal, úgy a készfizető kezesi szerződés a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

6.7.2. A készfizető kezesség mint biztosíték akkor áll a Társaság rendelkezésére, ha a készfizető kezességvállalásra vonatkozó szerződés érvényesen létrejön és hatályba lép, és annak legalább egy eredeti példánya a Társaság rendelkezésére áll.

 

6.8. Azonnali beszedési megbízás

 

6.8.1. Az Ügyfél felhatalmazó levélben a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a Társaságnak, hogy ha a kölcsönszerződésből származó követelés teljes összegét (tőke és járulékai) esedékességekor nem fizeti meg, a Társaság beszedési megbízást nyújthasson be.

 

 

6.8.2. Ez esetben az Ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója a pénzforgalomra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban és a pénzforgalmi MNB rendeletben megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően az esedékes tartozás összegével – beszedési megbízás alkalmazásával – Ügyfél Bankszámláját megterheli.

 

6.8.3. Ügyfél köteles a Társaságnak a beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a számlavezető hitelintézetéhez – a hitelintézet által megkívánt formában – a kölcsönszerződés aláírását követően haladéktalanul bejelenteni, és a bejelentés számlavezető hitelintézet általi tudomásulvételéről szóló visszaigazolást Társaságnak 5 napon belül eredeti példányban megküldeni. A visszaigazolás Társasághoz történő beérkezéséig Társaság a Kölcsönszerződés teljesítését megtagadhatja.

 

6.8.4. Ügyfél a felhatalmazást kizárólag a Társasággal közösen aláírt nyilatkozatban vonhatja vissza.

 

6.8.5. Ügyfél köteles a Társaságnak a beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát a kölcsönszerződés megkötését követően megnyitandó bankszámlái tekintetében is bejelenteni a számlavezető hitelintézethez a 6.8.3 pontnak megfelelően.

 

6.8.6. Amennyiben Ügyfél elmulasztja fenti kötelezettségének teljesítését, úgy Társaság jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

6.9. Ingóságokon alapított kézizálog

 

6.9.1. Amennyiben a Zálogkötelezett a Társasággal ingóságra, kézizálogszerződést köt, a zálogszerződés a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A zálogjog alapításához szükséges a zálogtárgy birtokának a Társaság részére történő átruházása, amelyre a kézizálogszerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor.

 

6.9.2. A Társaság jogosult a kézizálogjog tárgyát birtokában tartani és köteles a zálogtárgyat épségben megőrizni. A feleknek a zálogtárgy birtoklásával, használatával és hasznosításával kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a visszterhes letét szabályai az irányadóak, azzal, hogy a Zálogkötelezett a zálogjog fennállása alatt nem jogosult a zálogtárgyat visszakövetelni.

 

6.9.3. A Zálogkötelezett jogosult ellenőrizni a zálogtárgy állagát és használatát.

 

6.9.4. Ha a zálogtárgy értékének csökkenése a követelés kielégítését veszélyezteti, és a Zálogkötelezett - a Társaság megfelelő határidőt tartalmazó felszólítása ellenére - a zálogtárgy állapotát nem állítja helyre, nem ad megfelelő új zálogtárgyat vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészítő biztosítékot, a Társaság a zálogtárgyat - a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva - értékesítheti a további értékcsökkenés megelőzése érdekében.

 

6.9.5. A Társaság felszólítás és határidőtűzés nélkül jogosult a zálogtárgyat értékesíteni, ha a felszólítás elháríthatatlan akadályba ütközik vagy a Zálogkötelezett intézkedésének bevárása a zálogtárgy további jelentős értékcsökkenésével járna.

 

6.9.6. Ha a Zálogkötelezett más megfelelő vagyontárgyat ajánl fel, és ez a kielégítési jogot nem veszélyezteti, a Társaság köteles a zálogtárgyat visszaadni.

 

 

6.10. Jog, követelés, vagy árbevétel engedményezés

 

6.10.1. Amennyiben a Ügyfél a Társasággal jog, követelés, vagy árbevétel engedményezésére köt szerződést, úgy az engedményezési szerződés a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

6.10.2. A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony, amelyből a követelés fakad. Az engedményezéssel a Társaságra szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

 

6.10.3. Az Ügyfél köteles a Társaságot a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat a Társaságnak az engedményezési szerződés megkötésével egyidejűleg átadni.

 

6.10.4. Az Ügyfél köteles a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni, és az ennek megtörténtét igazoló okiratot a Társaságnak három munkanapon belül átadni.

 

6.10.5. Ha a kötelezett az Ügyfél részére teljesít, az Ügyfél köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és a Társaság részére késedelem nélkül kiadni. Az Ügyfél egyéb hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.

 

6.10.6. A jogok átruházására az engedményezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

7. Együttműködés, tájékoztatás

 

7.1. Ügyfélnek a Társasággal létrejött bármely szerződés hatálya alatt, illetve mindaddig amíg a Társasággal szemben tartozása van, Társaság felé tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az Üzletszabályzatban foglaltakon felül:

 

 minden üzleti év lezárását követően haladéktalanul, a 2000. évi C. számú, a Számvitelről szóló törvényben előírt közzététellel egyidejűleg az Ügyfél által aláírt és amennyiben könyvvizsgálati kötelezettség alá esik, úgy a könyvvizsgáló által ellenjegyzett éves beszámolóját (mellékleteivel együtt) illetve konszolidált mérlegét a Társaságnak megküldi,

 a kölcsönügyletre vonatkozó szerződés futamideje alatt a Társasság hozzájárulása nélkül harmadik személyek javára azonnali beszedési jogot nem biztosít,

 a Társasággal megkötésre kerülő kölcsönszerződés aláírását követően más hitelezőknek a kölcsönszerződésben a Társaság számára biztosított biztosí-tékrendszernél kedvezőbbet, illetve a biztosítékrendszer érvényesíthetőségét csökkentő jogokat nem ad,

 vagyona terhére személyes céllal történő pénzfelvétel, illetve az elért nyereség felosztása csak olyan mértékben történhet, amennyiben az nem veszélyezteti az Ügyfél kölcsönügyletéből származó tőke és kamat fizetési kötelezettségeinek teljesítését.

 

7.2. Az Ügyfél az együttműködési kötelezettsége körében köteles a Társaságtól előzetes írásbeli hozzájárulást kérni ahhoz, hogy az Ügyfél hitelkérelmének elbírálásakor az Ügyfél által folytatott tevékenységek közül egynek vagy többnek más gazdálkodó szervezet által történő elvégzésére vonatkozó megállapodást kössön és egyidejűleg e tevékenység vagy tevékenységek folytatásával az Ügyfél teljesen vagy részlegesen felhagyjon.

 

 

7.3. Az Ügyfél a Társasággal kötött kölcsönszerződés hatálya alatt a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen leány-, illetve tagvállalatára, valamint - egy esetleges holdinghoz, vagy pénzügyi csoporthoz való tartozás esetén – társvállalkozására, vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő más társaságra, sem közvetve, sem közvetlenül nem ruházhatja át megrendelés állományának, vagyonának, vagyoni értékű jogának vagy egyéb eszközeinek a kölcsönszerződésben meghatározott százalékát.

 

7.4. Az egyéni vállalkozó vagy őstermelő Ügyfél a Társasággal kötött kölcsönszerződés hatálya alatt a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre sem közvetve sem közvetlenül nem ruházhatja át megrendelés állományának, vagyonának, vagyoni értékű jogának vagy egyéb eszközeinek a kölcsönszerződésben meghatározott százalékát.

 

7.5. Társaság által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének, valamint bármely kölcsönszerződés alapján az Ügyfélnek Társasággal szemben fennálló tartozása, illetve a Társaság által Ügyfélnek megfizetett összegek megállapítása szempontjából a Társaság üzleti könyvei és nyilvántartása az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek.

 

7.6. Társaság jogosult az Ügyféllel kötött kölcsönszerződésből fakadó követeléseit harmadik személyre engedményezni (átruházni), Társaság fenti célból jogosult tárgyalásokat folytatni és a követelésekre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltatni.

 

8. Szerződés módosítása

 

8.1. A kölcsönügyletre vonatkozó szerződést a felek írásban, kölcsönös megegyezés alapján bármikor módosíthatják.

 

8.2. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint az üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, akár az Ügyfél számára kedvezőtlen módon is egyoldalúan módosítsa, valamint a Díjjegyzéket új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse.

 

8.3. A módosítás és a kiegészítés a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már megkötött szerződésekre is. A szerződés kamatot, díjat érintő – az Ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzéteszi, elektronikus úton is elérhetővé teszi.

 

8.4. A kamat, a díj, jutalék és egyéb költség változás az értesítésben megjelölt időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költséget nem érinti.

 

9. Kölcsönszerződés megszűnése, felmondása

 

9.1. A kölcsönszerződés azon a napon szűnik meg, amikor az Ügyfél minden, fizetési kötelezettségének eleget tett, illetve a Társaság minden – a szerződésből származó – követelése kielégítést nyert.

 

9.2. A Társaság a kölcsönszerződést– az Üzletszabályzatban és a Ptk. 6:387. §-ban foglaltakon túl – azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 

 

 az Ügyfél bármely, a Társasággal szemben vállalt, bármely szerződésén alapuló kötelezettségét megszegi,

 az Ügyfél gazdasági, vagyoni helyzetében, illetve ezek várható alakulásában a szerződés aláírását követően lényeges negatív változás állt be a Társaság megítélése szerint,

 az Ügyfél a Társasággal szemben vállalt kötelezettség teljesítését veszélyeztető egyéb fi zetési kötelezettséget vállalt (pl. garancia, kezesség),

 az Ügyfél más pénzügyi intézménnyel, gazdálkodó szervezettel vagy bármely hatósággal szemben fennálló kötelezettségeit – ideértve a köztartozásokat is – nem, vagy késedelmesen teljesíti.

 

9.3. Az azonnali hatályú felmondással az Ügyfélnek az azonnali hatályú felmondással érintett kölcsönszerződés(ei)ből eredő, Társasággal szembeni valamennyi tartozása lejárttá és azonnal esedékessé válik, és az Ügyfél köteles a felmondás kézhezvételét követő öt banki munkanapon belül a Társaság részére egy összegben megfizetni a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozását.

 

9.4. A Feleket megilleti a rendes felmondás joga, amennyiben erre az egyedi szerződés az ott írt feltételek szerint lehetőséget biztosít.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1. A Társaság a jelen ÁSZF_1 alapján végzett pénzügyi szolgáltatás keretében nyújtott egyes hiteltermékek jellemzőit és szerződéses kondícióit hirdetményben teszi közzé az ügyfélforgalmi helyiségében történő kifüggesztéssel és a Társaság internetes honlapján való ezzel egyidejű közzététellel.

 

10.2. Az ÁSZF_1 hatályba lépésének napja: 2015. október 23.