Medi-Credit zRT.

Pénzügyi szolgáltató

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hegedűs Gyula

Az Igazgatóság elnöke

 1. Bevezető rendelkezések

 

A MediCredit Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (továbbiakban: Társaság) a Fővárosi Törvényszéken, mint cégbíróságon bejegyzett, zártkörű részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás. A Társaság a tevékenységeit a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.), és az irányadó egyéb jogszabályok alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 2004.08.12. napján kelt I-1983/2004 számú határozata, a 2013.március 28-án kelt, H-EN-I-254/2013.számú tevékenységi kör módosítását jóváhagyó hatósági engedélye, továbbá a Magyar Nemzeti Bank („MNB”)▪-án kelt, ▪.számú tevékenységi kör módosítását jóváhagyó hatósági engedélye alapján végzi.

1.1. A Társaság adatai

 

A Társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. Tetőtér 92.

A Társaság levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. Tetőtér 92.

A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.20-10-040321

A Társaság adószáma: 13242428-2-20

Telefonszám: 36-20-8900-480

Faxszám: ▪36-92-533-074

Honlap címe: http://www.medi-credit.hu/

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Társaság nem csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, de annak szabályait szem előtt tartja tevékenysége során.

1.2. A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát meghatározó szabályok

 

1.2.1. A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait jelen Üzletszabályzat, az adott tevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szerződés állapítják meg. A Társaság működésére és szolgáltatásainak teljesítésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások is irányadók.

 

1.2.2. Jelen Üzletszabályzat a Társaság és az Ügyfél között létrejövő szerződések általános feltételeit, a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolattartás általános szabályait tartalmazza. Az Üzletszabályzat rendelkezései mind a Társaságra, mind a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Ügyfélre külön kikötés nélkül kötelezően alkalmazandók, de az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek az egyedi szerződésben eltérhetnek.

 

1.2.3. Amennyiben az egyedi szerződés, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek vagy az Üzletszabályzat valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen, hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályát és végrehajthatóságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek azt a jogszabályt alkalmazzák – az egyedi szerződés, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat egészével összhangban – amelyiknek a rendelkezései legközelebb állnak az esetlegesen érvénytelen részhez, ilyen jogszabályi rendelkezés hiányában a felek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

 

1.2.4. A Társaság és az Ügyfél közötti jogviszonyban, az Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben és az adott tevékenységre vonatkozó egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Hpt., az MNB rendeletei, valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alkalmazandók.

 

1.2.5. A 2014. március 15. napja előtt létrejött jogviszonyok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a „Régi Ptk.”); a 2014. március 14. napját követően létrejött valamennyi új, nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) hatálybalépésekor már fennálló szerződéssel kapcsolatos tényekre és jognyilatkozatokra a Ptk. rendelkezései alkalmazandóak,

 

1.3. Az Üzletszabályzat hatálya

 

1.3.1. Az Üzletszabályzat időbeli hatálya annak a Társaság Igazgatósága általi elfogadása után az Üzletszabályzat a Társaság ügyfélforgalmi helyiségében történő kifüggesztését és a Társaság internetes honlapján való ezzel egyidejű közzétételt követően az Igazgatósági határozatban meghatározott napon kezdődik és határozatlan ideig tart.

 

1.3.2. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya a Társaság és Ügyfelei között létrejött, az Üzletszabályzatban felsorolt tevékenységi körökhöz kapcsolódóan létrejövő szerződésekre terjed ki.

 

1.3.3. Az Üzletszabályzat személyi hatálya a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló Ügyfélre és a Társaságra terjed ki, és ezen személyek tekintetében kötelező. A jelen szabályzat alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely részére a Társaság pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez.

 

1.3.4. A Társaságot az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében nem terheli szerződéskötési kötelezettség az Ügyfél vagy a leendő Ügyfél irányában, ennek megfelelően a Társaság az Ügyfél, illetőleg a leendő Ügyfél kezdeményezése alapján nem köteles szerződéses jogviszonyt létesíteni.

 

1.3.5. A társaság tulajdonába kerülő – más pénzügyi intézményektől, vagy egyéb szervezetektől - vásárolt követelések esetében nem jelen Üzletszabályzatot és Általános Szerződési Feltételeket, hanem az eredeti hitelező egyedi szerződését, üzletszabályzatát és az általános szerződési feltételeit kell alapul venni.

 

1.4. Társaság által végzett tevékenységek

 

1.4.1. Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység:

 ingatlan és egyéb fedezet mellett nyújtott forintkölcsön termékkorlátozással kizárólag fogyasztónak nem minősülő ügyfeleknek személyi korlátozással

 

1.4.2. A Hpt. 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott követelésvásárlási tevékenység.

 

1.5. Az Üzletszabályzat nyilvánossága

 

1.5.1. A Társaság az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben közzéteszi, valamint elektronikus úton is elérhetővé teszi:

 Üzletszabályzatát,

 az Ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeket,

 a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét

 

1.5.2. A Társaság az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésére bocsátja Üzletszabályzatát illetve a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat.

 

1.5.3. Folyamatos szerződések esetében a Társaság köteles az Ügyfél részére

4

 

 

 legalább évente egy alkalommal, valamint

 a szerződés lejártakor

 

egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni.

1.5.4. A számláról megküldött kimutatást - az Üzletszabályzat vagy egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét.

 

1.5.5. Az Ügyfél - - a mindenkor hatályos Díjjegyzékben megjelölt mértékű költség megfizetése mellett - a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Társaság legkésőbb kilencven napon belül köteles az Ügyfélnek írásban megküldeni.

 

1.5.6. A Társaság az 1.5.3 bekezdésben meghatározott kivonatot, valamint az 1.5.5 bekezdésben meghatározott kimutatást - a felek eltérő megállapodásának hiányában - magyar nyelven köteles kiállítani és megküldeni.

 

1.6. Az Üzletszabályzat módosítása

 

1.6.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot új szolgáltatás bevezetésekor valamint a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa.

 

1.6.2. A módosítás a hatályba lépés időpontjától kezdve vonatkozik a már korábban megkötött, hatályos szerződésekre is, amennyiben az az Ügyfélre nézve a korábbi rendelkezéshez képest nem kedvezőtlen változást tartalmaz, és az Ügyfél azt kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta.

 

1.6.3. Az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a Társaság az Ügyfeleit legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a módosítás ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben történő elhelyezése, a honlapon való egyidejű közlés útján.

 

1.6.4. Kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha az egyedi szerződés ezt a Társaság számára - külön pontban - egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi.

 

1.6.5. A Társaság a kamatot, díjat érintő - az Ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé, illetve honlapján elektronikus úton is elérhetővé teszi.

 

1.6.6. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható.

 

1.7. Közreműködő igénybevétele

 

1.7.1. A Társaság jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítéséhez, vagy. saját követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelmében szükséges.

 

1.7.2. A Társaság az általa igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. A Társaság által igénybe vett közvetítőkről és kiszervezett szolgáltatást nyújtókról jelen Üzletszabályzat ▪ számú mellékletében, a honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben ad tájékoztatást.

5

 

 

 1. Az Ügyfél azonosítása

 

A Társaság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásai, valamint vonatkozó belső szabályai alapján köteles az alábbiakban meghatározott esetekben elvégezni az Ügyfél, az Ügyfél nevében eljáró személy (képviselő), az Ügyfél meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását. A jelen 2. pontban foglalt Ügyfél-azonosítási szabályok jogszabályi előírásokon alapulnak, azoktól a felek szerződéssel nem térhetnek el.

 az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor,

 hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) eseti ügyleti megbízás esetén, a Pmt-ben foglalt kivételek mellett,

 ha az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot,

 pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fentebb meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor,

 ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

 

2.1. Azonosításra szolgáló okmányok

 

2.1.1. belföldi természetes személy esetén:

 belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa, feltéve, ha lakcímet tartalmazza,

 vagy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

 vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

 vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

2.1.2. Külföldi természetes személy esetén:

 útlevél, vagy

 külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy

 Magyarország illetékes hatósága által kiállított érvényes tartózkodási engedély.

 

2.1.3. Nem természetes belföldi személy esetén, a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) 2.1.1-2.1.2 pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően:

 

 belföldi gazdálkodó szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata, illetve ha a cég bejegyzésére még nem került sor, a bírósághoz benyújtott bejegyzési kérelme, továbbá alapító okirata (társasági szerződése), valamint az adóbejelentkezési lap (ha a cégkivonat az adószámot, a statisztikai számjelet nem tartalmazza), egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványa és adószáma, illetőleg ennek hiányában az adóhatósághoz benyújtott adóhatósági bejelentkezési kérelme.

 

 más belföldi szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló, hatóság vagy bíróság által 30 napnál nem régebben kiállított okirat, ennek hiányában a hatósághoz vagy bírósághoz benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelme, továbbá alapító okirata (társasági szerződése), valamint az adóbejelentkezési lap (ha a nyilvántartásba vételi okirat az adószámot, a statisztikai számjelet nem tartalmazza.)

 

2.1.4. Külföldi nem természetes személy esetében:

 

 A saját joga szerinti, a kiállítástól számított 30 napnál nem régebbi bejegyző okirat vagy annak igazolása, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá alapító okirata (társasági

6

 

 

szerződése), valamint az Ügyfél képviseletére jogosult természetes személy képviseleti jogának igazolására alkalmas dokumentum (ha a nyilvántartásba vételt igazoló okirat az Ügyfél képviseletére jogosultat nem tartalmazza). Kétség esetén a Társaság az azonosítás elvégzéséhez egyéb okmányokat is bekérhet.

 

2.1.5. Nem szükséges okmányokkal igazolni, de minden ügyfél esetében kötelező megadni az értesítési címet (tényleges tartózkodási hely), valamilyen telefonelérhetőséget, valamint lehetőség szerint egy e-mail címet.

 

2.2. Azonosító adatok rögzítése:

 

2.2.1. A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti természetes személy Ügyfél esetén:

 családi és utónév (születéskori név: előző név, leánykori név),

 házassági név,

 születési hely és idő,

 édesanyja leánykori (születéskori) családi és utóneve,

 állampolgárság,

 állandó és/vagy ideiglenes lakcím,

 értesítési cím,

 telefon elérhetősége,

 e-mail címe,

 azonosító okmány típusa és száma,

 külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye.

 

2.2.2. A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti nem természetes személy Ügyfél esetén:

 név,

 rövidített név,

 székhely,

 magyarországi fióktelep címe (külföldi székhelyű vállalkozás esetén),

 főtevékenység,

 azonosító okirat száma,

 képviseletre jogosultak neve és beosztása,

 a kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai.

 

2.2.3. Az Ügyfél köteles az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról a Társaságot haladéktalanul írásban értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, az ezzel összefüggésben keletkezett költségeket, károkat az Ügyfél viseli.

 

2.2.4. A Társaságnak jogában áll az azonosítást vagy annak kiegészítését bármikor elvégezni. A Társaság köteles megtagadni a szerződés megkötését, ha az Ügyfél, illetve Képviselő vagy Meghatalmazott a jogszabályban meghatározott személyi azonosító okmányokat nem mutatja be, vagy az okiratokat szerződéskötéskor nem bocsátja rendelkezésre, illetve ha az azonosítást más módon megakadályozza.

 

2.2.5. A Társaság nevében jognyilatkozat tételére a Társaság képviseleti rendje szerint cégjegyzésre felhatalmazott személyek jogosultak, amelyről a Társaság kérésre igazolást ad.

 

 1. Képviselők

 

3.1.1. A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy a teljesítés során a Társaság bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

7

 

 

3.1.2. Az Ügyfél képviseletében eljáró személynek a képviseleti jogosultságát – e jogosultság terjedelmétől is függően – vagy közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy pedig ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia.

 

3.1.3. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie a Meghatalmazó és Meghatalmazott személyének, személyazonosító adatainak, a megbízás tárgyának, feltételeinek és a meghatalmazás érvényességi idejének (egyszeri, vagy visszavonásig szóló). A nem egyszeri alkalomra, illetve visszavonásig szóló meghatalmazást a Társaság annak kiállításától számított 3 hónapig tekinti érvényesnek.

 

3.1.4. A Társaság jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló - és amennyiben szükséges -, megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.

 

 1. Együttműködés, tájékoztatás

 

4.1. Általános szabályok

 

4.1.1. A Társaság és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni.

 

4.1.2. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően írásban tájékoztatni a Társaságot a fennálló kapcsolatok szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról.

 

4.1.3. A tájékoztatási kötelezettség – az 4.1.2. pontban foglaltakon túlmenően – vonatkozik különösen az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő változásra, címváltozásra, és a bejelentett képviselő személyének megváltozására.

 

4.1.4. Az Ügyfél a Társasággal szembeni tartozásának fennállása alatt köteles előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul írásban tájékoztatni a Társaságot minden olyan körülményről, amely veszélyezteti a Társasággal szemben fennálló kötelezettségének teljesítését.

 

4.1.5. Jogi személy ügyfél különösen az alábbiakról köteles a Társaságot tájékoztatni:

 

 csődeljárás kezdeményezésére vonatkozó döntés meghozatala (a bírósági beadást megelőzően),

 felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározása, illetve egyéb hitelezők ilyen irányú szándékáról való tudomásszerzés,

 végelszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó döntés meghozatala (a bírósági beadást megelőzően),

 Ügyfél vezetésének személyi összetételében bekövetkezett bármilyen változás,

 Ügyfél képviseleti jogában beállott bármely változás,

 Ügyfél vagy Ügyfél társaságának tulajdonosa vállalkozást, vagy egyéb társaságot kíván alapítani, ilyen vállalkozásban, vagy társaságban részesedést szerezni.

 bármilyen bírósági, vagy hatósági kötelezés (jogerős voltától függetlenül), mely az Ügyfél 500.000 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségét írja elő,

 Ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltás, korlátozás vagy intézkedés (pl. jövedéki engedély megvonása, stb.),

 Ügyféllel szemben folyamatba tett végrehajtási eljárás, értesítési kötelezettség az esetleges foglalási cselekményről,

8

 

 

 Ügyfél társasága által olyan társaságban szerzett bármilyen részesedés, amely szintén hitelezési kapcsolatban áll a Társasággal,

 Ügyfél bármely harmadik személlyel szemben fennálló, 30 napon túli lejárt fizetési kötelezettsége,

 lejárt banki, lízing-, vagy köztartozás keletkezése,

 pénzforgalmi számla nyitása bármely hitelintézetnél,

 Ügyfél harmadik személytől, vagy más hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól történő hitelfelvételi szándék,

 A tulajdonosai körében a Társaság felé adott legutolsó tájékoztatás óta változás következett be,

 Ügyfél tevékenysége, telephelye, könyvvizsgálója személyének a megváltoztatása.

 

4.1.6. Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Társaság titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely követelés biztonságának megítéléséhez azt a Társaság szükségesnek tartja.

 

4.1.7. Amennyiben a Társaság tudomást szerez a tájékoztatási kötelezettség megszegéséről és úgy ítéli meg, hogy a 4.1.5 pontban felsorolt események eredményeképpen lényeges kedvezőtlen változás állt be az Ügyfél körülményeiben, úgy a Társaság megfelelő biztosíték adására szólíthatja fel az Ügyfelet, amelynek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül

 

4.1.8. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettség megszegéséből a Társaságot ért kárért,

 

4.1.9. Az Ügyfél köteles az azonosításhoz szükséges okmányokat a Társaság részére bemutatni, írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében illetőleg érdekében jár el. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat létesítésekor megadott azonosító adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles a Társaságot értesíteni.

 

4.1.10. Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Társaság az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Amennyiben a tényleges tulajdonos adatai nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Társaság az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve további ügyleti megbízások teljesítését megtagadja.

 

4.1.11. Amennyiben (1) az Ügyfél tulajdonosa(i) az Ügyfél társaságban fennálló részesedésük egy részét, vagy egészét másik tulajdonos(ok)ra, illetve harmadik személyre vagy személyekre ruházza(k) át, vagy (2) az Ügyfél bármely tulajdonosa vagy harmadik személy Ügyfél társaságban 5%-ot elérő mértékű befolyást szerez vagy befolyását 5%-ot elérő mértékben növeli, illetve megszerzi a szavazatok 25, 51 vagy 75 százalékát, vagy Ügyfél társaságban egyéb módon ilyen mértéket elérő befolyást szerez, legkésőbb a tulajdonossal, illetve harmadik személyekkel kötendő megállapodás aláírásának tervezett időpontját megelőző 15 nappal köteles a Társaságot írásban értesíteni. Ügyfél fenti előzetes tájékoztatási kötelezettségének megszegése esetén a 4.1.7 pontban szereplő szabályok alkalmazandóak.

 

4.1.12. Nyilvánosan működő részvénytársaság Ügyfél esetén amennyiben (a) Ügyfél tulajdonosa(i) az Ügyfél társaságban fennálló részesedésük egy részét vagy egészét másik tulajdonos(ok)ra, illetve harmadik személyre vagy személyekre ruházza(k) át, vagy (b) Ügyfél bármely tulajdonosa vagy harmadik személy Ügyfél társaságban 5%-ot elérő mértékű befolyást szerez vagy befolyását 5%-ot elérő mértékben növeli, illetve megszerzi a szavazatok 25, 51 vagy 75 százalékát, vagy Ügyfél társaságban egyéb módon ilyen mértéket elérő befolyást szerez, legkésőbb az ilyen átruházásra illetve befolyásszerzésre vonatkozó tudomásszerzést követő 2 naptári napon belül köteles a

9

 

 

Társaságot írásban értesíteni. Ügyfél fenti tájékoztatási kötelezettségének megszegése esetén a Társaság a 4.1.7 pont szerint jár el.

 

4.1.13. Társaság abban az esetben is jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha az Ügyfél tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változás a Társaság megítélése szerint Ügyfél gazdasági helyzetét gyengíti, vagy Ügyfél szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti.

 

4.1.14. Az együttműködési kötelezettségét nem megfelelően teljesítő vagy azt elmulasztó felet az ebből eredő károkért felelősség terheli. A Társaság kizárja a felelősségét az Ügyfél ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő, az Ügyfelet vagy harmadik személyeket ért károkért.

 

4.2. Értesítés

 

4.2.1. A Társaság az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és szerződéseket (a továbbiakban együtt: iratok) az Ügyfél által legutoljára írásban bejelentett levelezési címre küldi. Ilyen cím hiányában a Társaság az Ügyfél általa ismert bármely címére, illetve székhelyére, telephelyére küldheti az iratokat, több cím ismerete esetén szabad választása szerint.

 

4.2.2. Ha az Ügyfél levelezési címének megváltozását a Társaságnak nem jelenti be és az értesítés eredménytelen, akkor a Társaság először az állandó címére kísérli meg az értesítést, majd megkíséreli az Ügyfél új levelezési és állandó címét felkutatni, és értesítéseit továbbra az új ismert címre, címekre küldeni.

 

4.2.3. A Társaság nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változás miatt vagy más, a Társaságon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen.

 

4.2.4. A Társaság az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni minden esetben, amennyiben annak kevésbé fontossága és pótolhatósága ezt indokolja. Hagyományos postai küldeményként kiküldött, megválaszolatlan levél esetén a társaság ismét megkísérli az értesítést.

 

4.2.5. Az előző pontban megfogalmazott szabály nem vonatkozik a bankjegyekre, az értékpapírokra, valamint egyéb, értéket képviselő okmányokra vagy más olyan küldeményekre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A Társaság ilyen esetben a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt.

 

4.2.6. Belföldi cím esetén a postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. postai munkanap elteltével a Társaság vélelmezi, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz az értesítés megtörtént.

 

4.2.7. A Társaság a közleményének az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztése útján is értesítheti Ügyfeleit abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik.

 

4.2.8. Az Ügyfél köteles 10 napon belül értesíteni a Társaságot, ha valamely általa a Társaságtól várt értesítés nem érkezett meg. A Társasághoz érkezett küldemények érkezési idejére a kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevényes) küldött küldemények tértivevényen szereplő érkezési időpontja az irányadó.

 

4.3. A kapcsolattartás formája

 

4.3.1. Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni.

10

 

 

4.3.2. Írásbeli formának az olyan okirat minősül, amelyen az aláírásra jogosultak eredeti, vagy a Társaság képviseletre jogosult munkatársának elektronikusan rögzített (szkennelt) aláírása szerepel.

 

4.3.3. A Társaság az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel - amennyiben erre vonatkozóan az Ügyféllel megállapodott - a telefonon, telefaxon, e-mail útján továbbított értesítéseket, szerződéseket, egyéb iratokat elfogadhatja. Elfogadás esetén az ezekben foglaltak mindkét félre nézve kötelezőek.

 

4.3.4. Telefon útján történő kapcsolattartás esetén az Ügyfelet a Társaságnak be kell azonosítania. A Társaság azonosított Ügyfélnek tekinti a személyes adatokat (név, lakcím, anyja neve, születési adatok), és a bejelentés tárgyához kapcsolódó, a Társaság által nyilvántartott azonosítót (pl. ügykód, ügyszám) megadó Ügyfelet.

 

4.3.5. Az azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére csak általános tájékoztatás adható, hogy kérdését, bejelentését milyen formában, illetve hol teheti meg.

 

4.3.6. Elektronikus levelezés (e-mail) útján történő kapcsolattartás esetén a Társaság főképp általános és tájékoztató jellegű információt ad.

 

4.3.7. A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek a telefon, telefax, e-mail igénybevételével történő adatátvitel, információ átadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek.

 

4.3.8. A felek egymáshoz intézett, az ügyletükkel, szerződésükkel összefüggő kérdésekre 10 munkanapon belül kötelesek válaszolni.

 

 1. Ellenérték

 

5.1.1. Az Ügyfél a Társaság szolgáltatásaiért kamatot, díjat, jutalékot, költséget, (továbbiakban együtt: ellenérték) fizet.

 

5.1.2. A Társaság szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek, a Társaság által közzétett hirdetmények, továbbá a Társaság Díjjegyzéke tartalmazzák.

 

5.1.3. Az ellenérték (kamat, díj, jutalék) megfizetése - amennyiben szerződés vagy Általános szerződési feltétel másként nem rendelkezik - a szerződésben vagy Díjjegyzékben meghatározott időszakonként, illetve a szerződés megszűnésekor esedékes.

 

5.1.4. A Társaság részére járó ellenérték megfizetése úgy történik, hogy az Ügyfél a Társaság által megjelölt bankszámlára utalja, vagy a rendelkezésre bocsátott postai készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizeti. A befizetés történhet pénztáron keresztül is, de a Társaság pénztári szolgáltatás nyújtására az ügyfelek részére nem köteles.

 

5.1.5. A Társaság jogosult kamatot, díjat, vagy egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani a vonatkozó jogszabályokban, általános szerződési feltételekben, és az egyedi szerződésekben található rendelkezéseknek megfelelően.

 

5.1.6. A szerződéskötés időpontjában érvényes kamat, jutalék, díj, költség megváltoztatásának feltételeit a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltétel vagy jogszabály is tartalmazhatja.

11

 

 

5.1.7. A kamat, jutalék, díj és költség - ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény vagy általános szerződési feltétel eltérően nem rendelkezik - utólag a naptári negyedév utolsó 8 napján esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt negyedév közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik

 

 1. Teljesítés helye, ideje és módja

 

6.1.1. A teljesítés helye a Társaság székhelye.

 

6.1.2. A Társaság javára történő bármely fizetés (pl. postai befizetés, törlesztés stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Társaság által vezetett számlára megérkezik kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

 

6.1.3. Ha az Ügyfél részére előírt fizetési kötelezettség esedékessége munkaszüneti napra, vagy bankszünnapra esik, a szerződésszerű teljesítés napja az esedékességet következő munkanap, amennyiben jogszabály, vagy a Szerződés másként nem rendelkezik.

 

6.1.4. Az Ügyfél javára történő fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget az Ügyfél bankszámláján jóváírták.

 

 1. Felelősség

 

7.1. A Társaság felelőssége

 

7.1.1. A Társaság az üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembe vételével és a tőle elvárható gondossággal jár el. Működése során megfelel az óvatos, körültekintő és megbízható (együttesen prudens) működés követelményeinek.

 

7.1.2. A Társaság megtéríti az Ügyfélnek mindazt az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságával ügyfelének esetlegesen okozott. A Társaság Ügyfele az általában elvárható módon köteles a kármegelőzés és a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni és a Társaságot értesíteni. Az Ügyfél kártérítési igénye esetén a Ptk. 6:519. §-ában foglaltak alapján köteles bizonyítani a Társaság jogellenes és felróható magatartását, mulasztását, a bekövetkezett kárt, valamint az ezek között közvetlenül fennálló ok, okozati összefüggést.

 

7.1.3. A Társaság kizárja a felelősségét:

 

 az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következtek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Társaságnak nincs lehetősége,

 ha bármely szerződés vagy megbízás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az alkalmazandó jogszabályok szerint a Társaság nem felelős;

 vis maior okozta kárért, illetve a Társaság működését akadályozó külső, a Társaság számára elháríthatatlan eseményekért, különösen jogszabályváltozásból vagy az adatátviteli hálózat hibájából vagy külső szolgáltató mulasztásából, hibájából eredő kárért;

 belföldi- vagy külföldi hatósági rendelkezés, illetőleg engedély megtagadása vagy késedelmes megadása okozta kárért;

 a teljesítés elmaradásáért, ha a Társaság eljárását az Ügyfél és harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza; a szolgáltatásért kikötött díj a Társaságot a teljesítés arányában, ez esetben is megilleti.

 az Ügyfél nem teljesített kötelezettségének elmaradásából származó kárért.

12

 

 

7.1.4. A Társaság felelősségének jelen Üzletszabályzatban foglalt korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

 

7.1.5. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondossággal történő megvizsgálás mellett sem lehetett felismerni.

 

7.1.6. A Társaság az egyes szerződésekben kizárhatja vagy korlátozhatja a felelősségét az egyes cselekményeiért, kivéve a súlyos gondatlansággal vagy bűncselekményekkel okozott károkért fennálló felelősséget.

 

7.2. Az Ügyfél felelőssége

 

7.2.1. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, valamennyi pénzügyi szolgáltatás és szerződés vonatkozásában különösen, de nem kizárólagosan, ha az Ügyfél:

 

 nem tesz eleget a Társasággal szemben az adott szerződésben vagy a kapcsolódó szerződésben fennálló fizetési kötelezettségének és mulasztását a Társaság által küldött felszólításra sem pótolja;

 az adott ügyletfajtánál meghatározott biztosítékot határidőig nem biztosítja, a határidő lejárata előtt elvonja, felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve a biztosíték nem per-, teher- vagy igénymentes;

 felszólítás ellenére ismételten hibásan, hiányosan vagy késedelmesen teljesíti együttműködési, értesítési, tájékoztatási bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségét, illetve a Társaság részére hamis, vagy félrevezető információt vagy tájékoztatást ad;

 fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;

 egyéb Üzletszabályzatba, Általános Szerződési Feltételbe, egyedi szerződésbe vagy jogszabályba ütköző olyan magatartást tanúsít, amely lényeges kötelezettségszegésnek minősül.

 

7.2.2. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a Társaság jogosult az Ügyféllel kötött bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni, és a szerződésszegéssel okozott kárának (ideértve a felmerült tényleges kárt és az esetleges elmaradt hasznot, valamint az esetleges ún. nem vagyoni károkat is) és igazolt költségeinek megtérítését az Ügyféltől követelni.

 

7.2.3. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén az Ügyfél felel az ebből eredő minden kárért, kivéve, ha a Társaság a kár bekövetkezésében közrehatott, ekkor a Felek felelősségük arányában állnak helyt a bekövetkezett károkért.

 

 1. Titok és adatvédelem

 

8.1. A banktitok

 

8.1.1. Banktitok minden, az Ügyfélről a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik, illetve amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek. A banktitkokkal, illetve a banktitok átadásával és kezelésével kapcsolatban a Társaság a Hpt. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.) valamint az Adatvédelmi szabályzata rendelkezéseinek megfelelően jár el.

13

 

 

8.2. Adatvédelmi szabályok

 

8.2.1. A Társaság jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy személyi adataira vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az Infó tv., az egyéb jogszabályok, az Ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni.

 

8.2.2. A természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy jogosult megismerni minden olyan adatot, melyet a Társaság személyükkel kapcsolatban kezel. Az ügylet vonatkozásában kezelt adatok felsorolását a jelen Üzletszabályzat ▪ számú mellékletét képező Adatvédelmi szabályzat és az adott szerződés tartalmazza.

 

8.3. Központi Hitelinformációs Rendszer

 

8.3.1. A Társaság a központi hitelinformációs rendszerről Hirdetményben tájékoztatja Ügyfeleit, amely a jelen Üzletszabályzat ■. sz. mellékletét képezi.

 

8.4. Panaszok kezelése

 

8.4.1. A Társaság a panaszok kezelésére és a fogyasztók védelmére Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzatot hozott létre, ami minden ügyfél számra hozzáférhető és egységes szerkezetben általánosan szabályozza az ügyfelek panaszainak, bejelentéseinek és javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve orvoslását, a továbbiakban együtt intézését, továbbá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, kompetenciákat és eljárásokat.

 

8.4.2. A Társaság a szóbeli panaszt a Társaság ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, telefonon szóbeli panaszt munkanapokon a Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzatban megjelölt időpontokban, elektronikus levélben folyamatosan fogadja. A panaszok központi ügyintézése a 8900 Zalaegerszeg iskola köz 6-8 I. em. 5. szám alatt történik, levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg Iskola köz 6-8 I. em. 5.

 

8.4.3. A Társaság tevékenységével kapcsolatos panaszát az Ügyfél a Társaság felügyeleti szervéhez is benyújthatja. A Társaság felügyeleti és fogyasztóvédelmi hatósága: a Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 

 1. Jogviták rendezése

 

9.1.1. Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel, békés úton kívánják rendezni, ebbe beleértve valamely közösen választott szakértő vagy más egyeztető fórum közreműködésével való megegyezést is. A vita alapjául szolgáló tényállást, az érintettek jognyilatkozatait, valamint az egyeztetés eredményét kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben a megegyezés nem lehetséges, vagy az eljárás nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntése a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságra tartozik.

 

9.1.2. A Társaság elfogadja a vitás ügyek rendezésére –amennyiben az nem a tartozás, vagy részlet megfizetésének elmaradására szól – az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) illetékességét is a fogyasztó és a Társaság közötti - a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban - létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezését.

 

9.1.3. A PBT elérhetőségei:

14

 

 

 Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

 Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.

 Telefon: +361-489-9700

 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. BIZTOSÍTÉKOK

 

10.1. Biztosítékok általános szabályai

 

10.1.1. A Társaság jogosult arra, hogy követelései megtérülése érdekében, az Ügyféltől az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy kapcsolatuk tartama alatt bármely időpontban megfelelő biztosíték adását vagy meglévő biztosíték kiegészítését kérje olyan mértékben, mely szükséges az Ügyfél Társasággal szemben fennálló valamennyi követelésének biztosításához, akkor is ha az Ügyfél tartozásai feltételhez, vagy időhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek.

 

10.1.2. Az Ügyfél részére a Társaság csak abban az esetben nyújt pénzügyi szolgáltatást, illetve vállal kötelezettséget, ha az Ügyfél vagy a Társaság által elfogadott harmadik személy megfelelő biztosítékot tud nyújtani. Ha az Ügyfél a Társaságnak a biztosíték nyújtására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül. A biztosíték nyújtásáig, illetve annak megfelelő kiegészítéséig a Társaság jogosult az Ügyféllel szembeni folyósítási kötelezettségét felfüggeszteni.

 

10.1.3. A biztosítékok értéke a tartozás (tőke és járulékai) összegét meghaladhatja. A felkínált biztosítékot a Társaság saját belátása szerint a fedezetértékelési szabályzatában leírt módon minősíti. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a biztosíték piaci értékének esetleges megváltozása miatt azt a Társaság újraértékelheti.

 

10.1.4. Az adott jogviszonyban igénybevett biztosítékokat a Társaság és az Ügyfél által kötött egyedi szerződés határozza meg. Az egyes biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket a jelen Üzletszabályzat, az ügyeltre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, és az adott biztosítékra vonatkozó biztosítéki szerződések tartalmazzák.

 

10.1.5. A Társaság egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy a jelen Üzletszabályzatban felsorolt biztosítékok közül az Ügyféltől az adott egyedi szerződés tekintetében a követelés összege, az Ügyfél fizetőképessége, kockázati besorolása, az ügylet kockázatossága, a felajánlott fedezetek és egyéb körülmények összessége alapján milyen biztosítékokat igényel.

 

 óvadék,

 garanciaszerződés,

 jelzálogjog ingatlanon, ingóságon, üzletrészen és/vagy vagyonrészen,

 készfizető kezesség,

 azonnali beszedési megbízás

 bianco váltó,

 idegen váltó,

 közraktárjegy,

 ingóságokon alapított kézizálog,

 jog, követelés, vagy árbevétel engedményezés,

 

10.1.6. Amennyiben az Ügyfél a fenti biztosítékokon túl kíván biztosítékot felajánlani, a Társaság egyedi elbírálás alapján dönt annak elfogadásáról. A biztosítékok érvényesítésének módját és következményeit a felek Biztosítéki Szerződésekben szabályozzák, amelyek az adott ügyeltre vonatkozó egyedi szerződés mellékletét képezik.

15

 

 

10.2. Biztosítás

 

10.2.1. Az Ügyfél köteles a biztosítéki vagyontárgyakat minden kárra kiterjedően teljes értékben biztosítani, s a biztosítási szerződésben illetve kötvényben annak feltüntetését kezdeményezni, hogy a biztosítási összeget a tartozás erejéig a Társaságra engedményezte.

 

10.2.2. Az Ügyfél a biztosítási szerződést a vagyontárgy biztosítéki jellegének megszűnéséig, a Társaság hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A biztosítási szerződés megkötésének és fenntartásának költségei az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél a Társaság kívánságára köteles a biztosítási kötvényt bemutatni és a biztosítási díj befizetését igazoló bizonylatokat a Társaságnak átadni.

 

10.2.3. A Társaság a befolyó biztosítási összeget a lejárat előtt is az Ügyfél kölcsöntartozásának vagy egyéb tartozásának csökkentésére fordíthatja, ha az Ügyfél a kölcsön biztosítékául szolgáló vagyontárgyakat szükség esetén, a Társaság felhívása ellenére nem pótolja és a felek másként nem állapodtak meg.

 

10.2.4. Ameddig a biztosítás összege biztosítékul szolgál, az Ügyfél a biztosítási szerződést a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, nem szüntetheti meg.

 

10.3. Biztosítékok ellenőrzése

 

10.3.1. Amennyiben az esedékesség időpontjában az Ügyfél nem teljesíti kötelezettségeit, a Társaság jogosult bármely biztosítékból származó jogát érvényesíteni, a jogszabályoknak megfelelően oly módon, hogy az a követelések megtérülését a legeredményesebben szolgálja, de az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével.

 

10.3.2. A Társaság jogosult közreműködőt igénybe venni a biztosítékok megőrzéséhez és érvényesítéséhez.

 

10.3.3. A Társaság a hitelkapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult saját maga vagy megbízottja útján a kölcsön fedezetét és jogi biztosítékát - akár a helyszínen is - ellenőrizni, illetőleg az Ügyfél üzleti tevékenységének jelentős zavarása nélkül ellenőrizni, hogy az Ügyfél képes-e tartozásának visszafizetésére, és a kölcsönt a szerződésben meghatározott célra fordítja-e.

 

10.4. Biztosítékok kezelése

 

10.4.1. Az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy köteles gondoskodni a Társaság számára biztosítékul szolgáló vagyontárgy fenntartásáról és értékének megőrzéséről. Köteles gondoskodni továbbá a követelések érvényesíthetőségéről és arról, hogy azok teljesítése a Társaság részére esedékességkor megtörténjen.

 

10.4.2. Az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy jogosult és köteles a használatában lévő, a Társaság javára biztosítékul lekötött vagyontárgyat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni.

 

10.4.3. Amennyiben az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét veszélyezteti, akkor a Társaság – vagy az általa megbízott személy – jogosult közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást.

 

10.4.4. A biztosíték nyújtásával, fenntartásával, ellenőrzésével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges költség az Ügyfelet terheli.

16

 

 

10.5. A biztosítékok érvényesítése

 

10.5.1. A Társaság az Ügyfél szerződésszegése esetén a kikötött biztosítékokat saját belátása szerinti sorrendben veszi igénybe, illetve saját belátása szerint választhat, hogy a kikötött biztosítékok közül melyeket veszi igénybe.

 

10.5.2. A Társaság a biztosítékok igénybevétele során az alábbi körülményeket veszi figyelembe:

 

 az Ügyfél és más személyes kötelezettek jogi helyzete, társasági jogi felelősségi formájuk, kötelezettségeik, likviditásuk,

 végrehajtási eljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás folyamatban léte,

 peres eljárások folyamatban léte,

 biztosítékok jogi helyzete, értéke, mobilizálhatósága,

 a megtérülés várható összege, ideje, kockázata,

 a behajtás során viselendő költségek várható összege.

 

10.5.3. Az igénybe nem vett biztosítékokról a Társaság nem mond le, azokat folyamatosan érvényesítheti, és az egyes biztosítékok érvényesítése vagy igénybevétele nem jelenti az egyéb vagy további biztosítékok érvényesíthetőségének vagy igénybevehetőségének megszűntét.

 

10.5.4. A kikötött biztosítékok és jogok kumulatív jellegűek (egyszerre és egymástól függetlenül vehetőek igénybe) és mindaddig érvényesíthetőek, ameddig a Társaságnak követelése áll fenn az Ügyféllel szemben.

 

10.5.5. .A biztosíték meglétére, értékére, értékesíthetőségére irányuló tájékoztatási kötelezettség megszegése, a vagyontárgy rendeltetésszerű használatát, a biztosíték értékét, értékesíthetőségét sértő vagy veszélyeztető magatartás, a Társaság ellenőrzési jogosultságának meghiúsítása súlyos szerződésszegésnek tekintendő, mely az egyedi szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

 

10.5.6. .A Társaságnak a kielégítési jog gyakorlására irányuló jogosultsága akkor nyílik meg, ha az egyedi szerződés alapján fennálló bármely tartozás összege a lejárat, a szerződés felmondása vagy egyéb oknál fogva részben vagy egészben esedékessé válik és az Ügyfél a tartozását a Társaság felé nem fizeti meg a megjelölt fizetési határidőn belül.

 

 1. Az Üzletszabályzat hatályba lépése

 

11.1.1. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései 2015. október 23. napján lépnek hatályba.